Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Spookman \ Houtuniek.store : Spookman, gevestigd te Roosendaal onder KvK nr. 78378958

2. Opdrachtgever: degene met wie Spookman \ Houtuniek.store een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Spookman \ Houtuniek.store en Opdrachtgever samen.

4. Consument: een Opdrachtgever die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Spookman \ Houtuniek.store.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Door de Opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij door Spookman \ Houtuniek.store schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes van Spookman \ Houtuniek.store zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 kalenderdagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte behoudt Spookman \ Houtuniek.store zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Spookman \ Houtuniek.store slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle prijzen die Spookman \ Houtuniek.store hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Spookman \ Houtuniek.store hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Spookman \ Houtuniek.store te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Spookman \ Houtuniek.store niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

4. De Consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging is het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Spookman \ Houtuniek.store vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spookman \ Houtuniek.store, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Indien Partijen voor een dienstverlening door Spookman \ Houtuniek.store een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8. Overschrijdingen van offertes tot 10 procent worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Spookman \ Houtuniek.store de Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de Opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11. Spookman \ Houtuniek.store heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Spookman \ Houtuniek.store prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever.

13. De Consument heeft het recht om de overeenkomst met Spookman \ Houtuniek.store op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6. Betalingen en betalingstermijn

1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2. Indien na het verstrijken van deze termijn door Spookman \ Houtuniek.store nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim.

3. Spookman \ Houtuniek.store behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

2. Alle door de Spookman \ Houtuniek.store gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer een Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Spookman \ Houtuniek.store zijn verplichtingen opschorten totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Spookman \ Houtuniek.store op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Spookman \ Houtuniek.store, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spookman \ Houtuniek.store te betalen.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

Als Spookman \ Houtuniek.store een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Spookman \ Houtuniek.store verschuldigd zijn.

Artikel 9. Recht van reclame

1. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is Spookman \ Houtuniek.store gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Opdrachtgever geleverde producten.

2. Spookman \ Houtuniek.store roept het recht van reclame in door middel van schriftelijke of elektronische mededeling

3. Zodra de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Opdrachtgever de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Spookman \ Houtuniek.store, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Opschortingsrecht

Tenzij de Opdrachtgever een Consument is, doet de Opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11. Retentierecht

1. Spookman \ Houtuniek.store kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Opdrachtgever onder zich houden, totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Spookman \ Houtuniek.store heeft voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan Spookman \ Houtuniek.store.

3. Spookman \ Houtuniek.store is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 12. Verrekening

Tenzij de Opdrachtgever een Consument is, doet de Opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Spookman \ Houtuniek.store te verrekeningen met een vordering op Spookman \ Houtuniek.store.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Spookman \ Houtuniek.store blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Spookman \ Houtuniek.store op grond van wat voor met Spookman \ Houtuniek.store gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Spookman \ Houtuniek.store zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien Spookman \ Houtuniek.store een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Spookman \ Houtuniek.store het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 14. Verzekering

1. De Opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

– van geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Spookman \ Houtuniek.store de polis van deze verzekering ter inzage.

Artikel 15. Garantie

1. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Spookman \ Houtuniek.store enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Opdrachtgever, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen Partijen, gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Opdrachtgever komen of van een derde die het product ten behoeve van de Opdrachtgever in ontvangst neemt.

Artikel 16. Uitvoering van de overeenkomst

1. Spookman \ Houtuniek.store voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Spookman \ Houtuniek.store heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Opdrachtgever.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Spookman \ Houtuniek.store tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Spookman \ Houtuniek.store tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Bewaring

1. Indien de Opdrachtgever bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Opdrachtgever.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Montage/Installatie

Hoewel Spookman \ Houtuniek.store zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hierover geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 19. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomt tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Spookman \ Houtuniek.store.

2. De Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Spookman \ Houtuniek.store de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Spookman \ Houtuniek.store redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Spookman \ Houtuniek.store en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomt voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de Partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een Consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomt van rechtswege.

3. Zijn Partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Spookman \ Houtuniek.store schriftelijk in gebreke stellen.

X

0

0